2.4.4.1 Dilemma

Er is altijd sprake van een kloof tussen disciplines en tusssen wetenschap & praktijk. Deze kloof uit zich onder andere in ambivalentie bij professionals die zich op het snijvlak van W&P bevinden, zogenaamde scientist-practitioners. Het genoemde spanningsveld is inherent onoplosbaar. Wetenschap verwijt Praktijk een gebrek aan discipline en Praktijk beschuldigt Wetenschap van gebrek aan realiteitszin. Wetenschap en Praktijk zijn elkaars tegenpolen die vooralsnog geen synthese kennen. Dit dilemma vraagt om wijsheid.
 
Hoe doen we dat?
  1. We beseffen dat wijsheid in dezen bestaat uit een glimlach; de tegenstelling wordt gerespecteerd, maar niet opgeheven en een nadere exploratie van onderliggende waarden is noodzakelijk
  2. We realiseren ons dat de praktijk voortbouwt op waarden als nut of maatschappelijke relevantie. Men ziet kennis als iets dat bedrijfsmatig kan worden geproduceerd en wetenschap is in die zin vooral technologie. Wetenschap zelf hanteert andere waarden (collegialiteit, openheid etc.), maar heeft ook andere ideeën over hoe kennis tot stand komt. Naast de fundamentele twijfel dat ‘we dat helemaal (nog) niet weten’ kan men daarbij denken aan begrippen als personal knowledge (Polanyi) waarin sprake is van veel oog voor de passie en context van de producent. Kortom, de productie van bemoeigoederen staat ter discussie*
  3. We weten ook dat het gebruik van die bemoeigoederen in het geding is. De vraag daarbij is of wat in het algemeen goed is, ook goed is voor een bepaald individu met diens eigen context. Wetenschappers zijn ook op dit gebied doorgaans gereserveerd en gaan uit van (negatieve) vrijheid van de persoon. Het lot van kennis ligt in de handen van de gebruiker (Latour). Practici daarentegen reageren vanuit hun discipline juist zelfverzekerd
  4. We zijn er ons van bewust dat geldt: bij acute nood, God behoede me voor een intelligente twijfelaar! Het is daarom altijd van belang om na te gaan of er sprake is van acute nood of niet!  
* Extra aandacht verdienen in dit kader twee vragen: