3.2.1.1.4 POP

Een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) is een ontwikkelingscontract, waarin men aangeeft welke stappen men in de komende periode zet om bekwaamheden te vergroten.

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat het hier een ontwikkelingsplan betreft van u persooonlijk
  2. U beseft dat een POP geen wondermiddel is, u vermijdt valkuilen
  3. U formuleert uw ontwikkelingsplannen zo helder en concreet mogelijk zodat u na verloop van tijd kunt (laten) beoordelen of de gestelde doelen zijn bereikt
  4. U volgt bij voorkeur een vast stramien en bereidt uw POP voor
  5. U bespreekt het in een oriënterend gesprek; hierin komen de functie-eisen en competenties aan bod en wordt besproken in hoeverre u uw huidige functie onder de knie heeft. U geeft aan welke wensen en ideeën u heeft voor de toekomst, op een termijn van twee tot vijf jaar
  6. U formaliseert het in het ontwikkelgesprek, u vertaalt het gewenste loopbaanpad in concrete doelen en activiteiten. Daarna volgen afspraken over de uitvoering
  7. U legt e.e.a. op schrift vast en het POP is klaar voor gebruik
  8. U past desgewenst uw POP later aan.

Meer weten? Zie Ontwikkeling